Aktualności

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH - 4 LIPCA, CZWARTEK, OD GODZINY 10.00

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
  2. nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
  3. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 11 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a - podstawa programowa, załącznik 7b - standardy wymagań), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Log in