Aktualności

Procedury bezpieczeństwa egzaminów zawodowych!

Procedury bezpieczeństwa i organizacji egzaminów zawodowych obowiązujące 
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w r.szk. 2019/2020

 

Drodzy Uczniowie!

W związku ze zbliżającymi egzaminami, zawodowymi, proszę zapoznać się szczegółowo z wytycznymi dotyczącymi  zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów opracowanymi przez MEN i CKE i GIS:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy ( w tym telefonów, książek, maskotek itp.).
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych ( długopisu, linijki, cyrkla, kalkulatora itp.).
 2. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą 
  i zabrać ją ze sobą w momencie opuszczenia sali egzaminacyjnej.
 3. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia mogą zjeść przyniesione przez siebie posiłki w przerwie między egzaminami. W czasie przerwy osoby te mogą opuścić budynek szkoły lub oczekiwać na kolejny egzamin na terenie szkoły w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu.
 • Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej zdający zachowują co najmniej 
  1,5- metrowy odstęp oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem ( maseczką lub przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu do stanowiska egzaminacyjnego (EPKwZ i EZ). Szkoła nie zapewnia maseczek, przyłbic i innych środków ochronnych oprócz wymienionych w dalszej części komunikatu.
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający może zdjąć maseczkę (choć może także w niej pozostać podczas trwania egzaminu), ale musi ją ponownie założyć, kiedy:
 2. podchodzi do niego nauczyciel,
 3. wychodzi do toalety,
 4. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni podczas części praktycznej egzaminu (EPKwZ, EZ),
 5. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali.
 6. Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), powinien to zgłosić telefonicznie dyrektorowi szkoły!
 7. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi częściami egzaminu/ zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji.
 • Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego bezwzględnie należy skorzystać. Płyn do dezynfekcji zostanie także udostępniony 
  w każdej sali egzaminacyjnej. W przypadku egzaminów, podczas których zdający korzystają z np. jednego słownika, obok słowników zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji, z którego bezwzględnie należy korzystać.
 • Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce w szatni, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste w przezroczystych foliowych workach (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania). Prosimy o minimalizowanie – w miarę możliwości – ilości rzeczy pozostawianych do przechowania; chodzi o możliwie najmniejszą ilość osób korzystających z szatni, aby maksymalnie usprawnić procedurę docierania do wyznaczonych sal egzaminacyjnych i zajmowania w nich miejsc, a po zakończeniu egzaminu procedurę opuszczania budynku szkoły.
 • Ciągi komunikacyjne, zwłaszcza powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki świateł, powierzchnie płaskie, toalety, sale: ławki i krzesła, klawiatury, myszki, monitory, urządzenia odtwarzające dźwięk, toalety – będą dezynfekowane i wietrzone na bieżąco, przed i po każdym egzaminie, a sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu będzie korzystać więcej niż jedna osoba – także w trakcie egzaminu.
 • Na terenie szkoły zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie – gabinet pielęgniarki – wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę wykazującą objawy chorobowe.
 • Przed rozpoczęciem każdego egzaminu zdający zostaną poinformowani przez zespoły nadzorujące o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem,
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 • Bezwzględnie należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz wyznaczonymi salami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu. Szkoła opracuje odpowiednie procedury i w kolejnym komunikacie przekaże informacje dotyczące godziny stawienia się poszczególnych klas w szkole przed rozpoczęciem egzaminu, jak również wskaże wejścia wyznaczone dla poszczególnych zdających z różnych sal egzaminacyjnych. Proszę więc śledzić komunikaty pojawiające się na stronie!
 • W kolejnym komunikacie pojawią się także procedury dotyczące wypuszczania zdających z poszczególnych sal po zakończeniu egzaminu. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się przed szkołą po zakończonym egzaminie – wrażeniami z egzaminu należy dzielić się telefonicznie, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów itp.
 1. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie WŁASNYM długopisem.
 • Zdający może opuścić salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy z arkuszem najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby ujawnione podczas egzaminu, zostanie odizolowany w przeznaczonym do tego celu osobnym pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) może w takiej sytuacji podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 • W przypadku EPKwZ, do którego przystępują niepełnoletni zdający, dyrektor szkoły w sytuacji stwierdzenia wystąpienia niepokojących objawów choroby, oprócz odizolowania zdającego, niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych zdającego o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a także informuje właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku EM, EPKwZ i EZ, jeśli zdający jest pełnoletni, dyrektor powiadamia powyższe służby zgodnie z podaną powyżej procedurą, z pominięciem rodziców/ opiekunów prawnych zdającego. 
  W przypadku, gdy stan zdrowia zdającego nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

Bardzo proszę o stosowanie się do zasad opisanych powyżej, życzę wszystkim zdrowia

Joanna Romanowska

dyrektor szkoły

Log in