Aktualności

Wytyczne dla przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wytyczne dla przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

1.1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

1.3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

1.7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

  1. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

  1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

3.1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

3.2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
z własnego długopisu.

  1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego

4.1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu.

4.2. W przypadku EPKwZ, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EPKwZ oraz EZ – PZE w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego informuje pogotowie ratunkowe.

4.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Dodatkowe zasady określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. poz. 2316).

1.Zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia).
2. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.

 

Log in