Aktualności

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY - MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W 2021 R. 

1. Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ: 

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub 
2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

2. Absolwenci, o których mowa w pkt.1, składają do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej OKE w Łodzi, w zakładce Egzamin Maturalny/Organizacja - załączniki
(http://oke.lodz.pl/info.php?i=41

załącznik

Log in