Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 2
w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2018/2019

 §1

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych regulują:

 1. Zarządzenie nr 7/18 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
 2. Art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017-2018 - 2019/2020 do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 §2

 Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2018/2019 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły mgr Jolantę Nowicką
 2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest mgr Jolanta Michnowska, administratorem –
  mgr Jolanta Michnowska
 3. Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
 • ustalenie listy kandydatów do Technikum Nr 2
 • sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

 

 §3

Zasady Naboru

 1. Kandydaci do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Zarządzenie Nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 31 stycznia 2018 roku.
 2. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system „vEdukacja Nabór".
 3. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem macierzystego gimnazjum.
 4. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl/ Kandydat w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.
 5. W terminie od 14 maja, od godz. 9.00  do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 system będzie dostępny dla kandydatów. W tym okresie kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu Vulcan szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci: Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 6. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie (jeden wzór dla wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od  14 maja do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. Podanie dostarcza się tylko do szkoły pierwszego wyboru i musi być ono podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna).
§4

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej Technikum Nr 2:

 1. technik ekonomista
 2. technik handlowiec
 3. technik hotelarstwa
 4. technik informatyk
 5. technik organizacji reklamy
 6. technik spedytor

 

Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 sześciu klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 1. 1a technik informatyk: matematyka, informatyka
 2. 1b technik ekonomista: matematyka, geografia
 3. 1c technik hotelarstwa: matematyka, geografia
 4. 1d technik organizacji reklamy: matematyka, geografia
 5. 1e technik spedytor: matematyka, geografia
 6. 1f technik handlowiec: matematyka, geografia

 §5

Punktowe kryteria rekrutacji:

 1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie gimnazjalnym oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum Nr 2 jest ukończenie gimnazjum.
 2.  Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty do poszczególnych klas:

-        Technik ekonomista: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki, max geografia/historia

-        Technik handlowiec: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki, max geografia/historia

-        Technik hotelarstwa: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki, max geografia/historia

-        Technik informatyk: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki, informatyka

-        Technik organizacji reklamy: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki, max informatyka, plastyka, technika

-        Technik spedytor: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki, max geografia/informatyka

 1. Przyjmuje się następującą ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:

celujący-18 pkt

bardzo dobry - 17 pkt

dobry-14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt.

 1. Szczegółowe osiągnięcia ucznia podlegające punktacji zawiera Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w paragrafach: §5, 6, 7
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt
 3. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa wg przelicznika zawartego w cytowanym rozporządzeniu: §8
 4. Do szkoły przyjmowani są uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów.
 5. Przy przyjmowaniu do technikum, w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo ma:
 • Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. Przy publikowaniu list przyjętych uczniów z informacją o łącznej wycenie punktowej ucznia zachowane zostaną wymogi przepisów o ochronie danych osobowych

 

 §6

 Terminarz rekrutacji:

 1. Od 14 maja do 20 czerwca (do godz. 15.00) 2018 roku kandydat rejestruje się w systemie podając swoje preferencje odnośnie szkoły i klasy pierwszego wyboru (oraz szkół i klas kolejnego wyboru).
 2. Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego następuje do 26 czerwca 2018 roku.
 3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół I wyboru następuje w dniach od 22 do 26 czerwca (godz. 15.00) 2018 roku.
 4. Do dnia 09 lipca (do godz. 11.00) 2018 roku nastąpi weryfikacja dostarczonych podań.
 5. Porządkowanie list chętnych nastąpi w dniu 09 lipiec 2018 roku.
 6. Przydział zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 9-10 lipca 2018 roku.
 7. Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 10 lipca (godz. 14.00) 2018 roku.
 8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 13 lipca 2018 r. (do godz. 15.00).
 9. Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc nastąpi 18 lipca (godz. 12.00) 2018 roku.
 10. Aktualizacja danych nastąpi od 18 lipca do 21 sierpnia  (godz. 12.00) 2018 roku.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

§7

Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 3. Ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 5. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 6. Ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej

mgr Jolanta Nowicka

 

Log in