Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 2

w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2019/2020

§1

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

- Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

 Na podstawie:

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.), w związku z art. 149 ust. 6, art. 155 ust. 6 i art. 165 ust. 6, art.187 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz §11 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610).


§2

Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2019/2020  prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły mgr Joannę Romanowską.
 2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest mgr Jolanta Michnowska, administratorem – mgr Jolanta Michnowska.
 3. Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
 • ustalenie listy kandydatów do Technikum Nr 2,
 • sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
§3

Zasady Naboru

 1. Kandydaci do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Zarządzenie Nr  3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 roku oraz zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019r.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system „vEdukacja Nabór".
 3. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem macierzystego gimnazjum/ macierzystej szkoły podstawowej.
 4. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowejhttps://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydatw specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.
 5. W terminie od 13 maja, od godz. 9.00  do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 system będzie dostępny dla kandydatów. W tym okresie kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu Vulcan szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci: Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 6. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie (jeden wzór dla wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od  13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. Podanie dostarcza się tylko do szkoły pierwszego wyboru i musi być ono podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna).
§4

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej Technikum Nr 2 dla absolwentów szkoły podstawowej:

 1. technik ekonomista
 2. technik handlowiec
 3. technik hotelarstwa
 4. technik informatyk
 5. technik reklamy
 6. technik spedytor

 

Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2019/2020  klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 1. 1as technik informatyk: matematyka
 2. 1bs technik ekonomista: matematyka
 3. 1cs technik hotelarstwa: geografia
 4. 1ds technik reklamy: matematyka
 5. 1es technik spedytor: geografia
 6. 1fs technik handlowiec : matematyka
§5

 Punktowe kryteria rekrutacji:

 1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum Nr 2 jest ukończenie szkoły podstawowej.
 2. Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty do poszczególnych klas:

-        Technik ekonomista: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/historia

-        Technik handlowiec: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjskii max geografia/historia

-        Technik hotelarstwa: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/historia

-        Technik informatyk: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, informatyka

-        Technik reklamy: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max informatyka, plastyka, technika

-        Technik spedytor: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/informatyka

-        Technik handlowiec: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/historia

 1. Przyjmuje się następującą ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- celujący-18 pkt.

- bardzo dobry - 17 pkt.

- dobry-14 pkt.

- dostateczny - 8 pkt.

- dopuszczający - 2 pkt.

 1. Szczegółowe osiągnięcia ucznia podlegające punktacji zawiera Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w paragrafach: §5, 6, 7.
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 3. Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych  dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa wg przelicznika zawartego w cytowanym rozporządzeniu: §8.
 4. Do szkoły przyjmowani są uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów.
 5. Przy przyjmowaniu do technikum, w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo ma:
  • Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Przy publikowaniu list przyjętych uczniów z informacją o łącznej wycenie punktowej ucznia zachowane zostaną wymogi przepisów o ochronie danych osobowych.
§6

Terminarz rekrutacji:

 1. Od 13 maja godz. 9.00 do 25 czerwca 2019 roku (do godz. 15.00) kandydat rejestruje się w systemie podając swoje preferencje odnośnie szkoły i klasy pierwszego wyboru (oraz szkół i klas kolejnego wyboru).
 2. Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu ośmioklasisty następuje od 11 czerwca do 20 czerwca 2019 roku (godz. 15.00).
 3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty) do szkół I wyboru do 25 czerwca  2019 roku (do godz. 15.00).
 4. Do dnia 12 lipca 2019 roku (do godz. 12.00) nastąpi weryfikacja dostarczonych podań.
 5. Porządkowanie list chętnych nastąpi w dniu 12 lipca 2019 roku.
 6. Przydział zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 16 lipca 2019 roku.
 7. Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 16 lipca 2019 roku (godz. 14.00).
 8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 24.07. 2019 r. (do godz. 15.00).
 9. Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc nastąpi 25 lipca 2019 roku (godz. 12.00).
 10. Aktualizacja danych nastąpi od 25 lipca do 21 sierpnia 2019 roku.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

§7


Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 3. Ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. Ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej

mgr Joanna Romanowska

 

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na podbudowie dotychczasowego gimnazjum  
w Zespole Szkół Ekonomicznych
 
im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 2
 w Skarżysku – Kamiennej
 
na rok szkolny 2019/2020

 §1


Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych regulują:

-Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

Na podstawie:

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.), w związku z art. 149 ust. 6, art. 155 ust. 6 i art. 165 ust. 6, art.187 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz §11 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610).

 §2


Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2019/2020  prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły mgr Joannę Romanowską.
 2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest mgr Jolanta Michnowska,
  administratorem – mgr Jolanta Michnowska.
 3. Zadania komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej:
 • ustalenie listy kandydatów do Technikum Nr 2,
 • sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

 §3

Zasady Naboru

 1. Kandydaci do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Zarządzenie Nr  3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 roku oraz zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019r.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system „vEdukacja Nabór".
 3. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem macierzystego gimnazjum.
 4. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowejhttps://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydatw specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.
 5. W terminie od 13 maja, od godz. 9.00  do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 system będzie dostępny dla kandydatów. W tym okresie kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu Vulcan szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci: Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 6. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie (jeden wzór dla wszystkich szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od  13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. Podanie dostarcza się tylko do szkoły pierwszego wyboru i musi być ono podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna).
 §4

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej Technikum Nr 2 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:

 1. technik ekonomista
 2. technik handlowiec
 3. technik hotelarstwa
 4. technik informatyk
 5. technik reklamy
 6. technik spedytor

 Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 klas pierwszych  dla absolwentów gimnazjum z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 1. 1A technik informatyk: matematyka, informatyka
 2. 1B technik ekonomista: matematyka, geografia
 3. 1C technik hotelarstwa: matematyka, geografia
 4. 1D technik reklamy: matematyka, geografia
 5. 1E technik spedytor: matematyka, geografia
 6. 1F technik handlowiec: matematyka, geografia
 §5

 Punktowe kryteria rekrutacji:

 1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego zawartego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum Nr 2 jest ukończenie gimnazjum.
 2. Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty do poszczególnych klas:

-Technik ekonomista: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/historia

-Technik handlowiec: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/historia

-Technik hotelarstwa: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/historia

- Technik informatyk: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, informatyka

- Technik  reklamy: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max informatyka, plastyka, technika

-Technik spedytor: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/informatyka

-Technik handlowiec: j. polski, matematyka, język angielski/niemiecki/rosyjski, max geografia/historia

 

 1. Przyjmuje się następującą ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/ świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący-18 pkt.

bardzo dobry - 17 pkt.

dobry-14 pkt.

dostateczny - 8 pkt.

dopuszczający - 2 pkt.

 1. Szczegółowe osiągnięcia ucznia podlegające punktacji zawiera Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w paragrafach: §5, 6, 7.
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 3. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa wg przelicznika zawartego w cytowanym rozporządzeniu: §8.
 4. Do szkoły przyjmowani są uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów.
 5. Przy przyjmowaniu do technikum, w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo ma:
  • Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Przy publikowaniu list przyjętych uczniów z informacją o łącznej wycenie punktowej ucznia zachowane zostaną wymogi przepisów o ochronie danych osobowych.
 §6

Terminarz rekrutacji:

 1. Od 13 maja godz. 9.00 do 25 czerwca (do godz. 15.00) 2019 roku kandydat rejestruje się w systemie podając swoje preferencje odnośnie szkoły i klasy pierwszego wyboru (oraz szkół i klas kolejnego wyboru).
 2. Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego następuje od 11 czerwca od godz. 15.00 do 20 czerwca 2019 roku.
 3. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół I wyboru następuje w dniach od 21 do 25 czerwca (do godz. 15.00) 2019 roku.
 4. Do dnia 15 lipca (do godz. 11.00) 2019 roku nastąpi weryfikacja dostarczonych podań.
 5. Porządkowanie list chętnych nastąpi w dniu 15 lipca 2019 roku.
 6. Przydział zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 16 lipca 2019 roku.
 7. Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 16 lipca (godz. 14.00) 2019 roku.
 8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego -  od 16.07.2019 r. (od godz. 14.00) do 24.07. 2019 r. (do godz. 15.00).
 9. Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc nastąpi 25 lipca (godz. 12.00) 2019 roku.
 10. Aktualizacja danych nastąpi od 25 lipca do 21 sierpnia 2019 roku.

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

 §7


Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 3. Ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 5. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 6. Ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej
mgr Joanna Romanowska



Log in