Technikum

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych:
 • technik informatyk
 • technik ekonomista
 • technik reklamy
 • technik rachunkowości
 • technik spedytor
 • technik hotelarstwa
 • technik handlowiec
TECHNIK INFORMATYK

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

KWALIFIKACJE

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

ZADANIA ZAWODOWE
 • diagnostyka awarii sprzętu lub oprogramowania,
 • montaż i instalacja sprzętu komputerowego,
 • obsługa i konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • projektowanie i budowa sieci komputerowych,
 • programowanie i eksploatacji systemów baz danych, aplikacji sieciowych
 • i internetowych,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i zarządzanie stronami www,
 • wdrażanie i serwisowanie programów komputerowych,
 • ulepszanie komputerowych systemów informacji.
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • obsługa oprogramowania użytkowego,
 • dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • praca w sieciach komputerowych,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowania.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w jednostkach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
 • komputerowego, administrujących sieciami komputerowymi,
 • w punktach serwisowych,
 • w sklepach komputerowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.
TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista - to zawód wciąż cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Ekonomista to osoba przygotowana do życia w XXI wieku ponieważ zna zasady funkcjonowania gospodarki i podmiotów rynkowych, a to umożliwia podejmowanie decyzji i działań o charakterze racjonalnym i efektywnym.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

KWALIFIKACJE

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

ZADANIA ZAWODOWE
 • stosowanie zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzanie różnych pism, dokumentów finansowo-księgowych i sprawozdań finansowych,
 • obsługiwanie współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • wykonywanie rozliczeń „wewnętrznych” i „zewnętrznych” wynikających z prowadzonej działalności,
 • sporządzanie planów działalności gospodarczej,
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • stosowanie zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach
 • z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej, sprawozdań finansowych i ich analizy, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługiwanie specjalistycznych programów komputerowych w zakresie obsługi programów kancelaryjnych, programów kadrowo – płacowych, magazynowo – zaopatrzeniowych, obsługi komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługi systemu finansowo – księgowego i innych systemów ekonomiczno – finansowych między innymi: Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w bankach,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach podatkowych,
 • w biurach rachunkowych,
 • w izbach i oddziałach celnych,
 • w kancelariach doradztwa podatkowego
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.
TECHNIK REKLAMY

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.

KWALIFIKACJE

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 

ZADANIA ZAWODOWE
 • zbieranie informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowanie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,
 • przygotowanie wniosków z programów badań rynkowych,
 • pozyskiwanie klientów do współpracy z firmą,
 • uczestniczenie w rozmowach handlowych,
 • prezentowanie usług handlowych,
 • przeprowadzanie analiz marketingowych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w agencjach reklamowych,
 • w działach marketingu oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • w biurach ogłoszę środków masowego przekazu,
 • w działach promocji,
 • w agencjach scenariuszowych, studiach produkcyjnych oraz agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości - zadań absolwenta należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

KWALIFIKACJE

EKA.05. Prowadzenie rachunkowości 
EKA.07. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

ZADANIA ZAWODOWE
 • prowadzenie rachunkowości; 
 • rozliczanie danin publicznych;
 • rozliczanie wynagrodzeń;
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenie analizy finansowej.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.
 • w bankach,
 • w instytucjach podatkowych,
 • w biurach rachunkowych,
 • w izbach i oddziałach celnych,
 • w kancelariach doradztwa podatkowego
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.

TECHNIK SPEDYTOR

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

KWALIFIKACJE

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

ZADANIA ZAWODOWE
 • organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą,
 • opracowanie koncepcji logistycznej przewozu ładunków typowych i nietypowych,
 • sporządzanie dokumentów przewozowych,
 • monitorowanie procesu przewozowego,
 • monitorowanie przepływu należności z tytułu wykonanych usług spedytorskich,
 • kierowanie pracami podwykonawców usług spedytorskich,
 • współpraca z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym,
 • kontrolowanie jakości procesów przewozowych i załadowczych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w firmach transportowych branży samochodowej oraz w zakładach produkcyjnych, hurtowniach obsługujących super i hipermarkety,
 • w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych,
 • w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych.
TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa to bardzo wysoko ceniony kierunek na krajowym i europejskim rynku pracy. Wiedza zdobyta podczas nauki daje możliwość zdobycia interesującej pracy na ogromnym rynku usług hotelarskich.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

KWALIFIKACJE

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

ZADANIA ZAWODOWE
 • organizowanie, oferowanie i sprzedaż usług hotelarskich,
 • obsługa gości w zakładzie hotelarskim,
 • organizowanie usług gastronomicznych w zakładzie hotelarskim,
 • współpraca z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży,
 • promocja usług hotelarskich.
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
 • obsługa kongresów, konferencji, zjazdów i imprez okolicznościowych,
 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • wyposażenie i urządzenie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi turystyczne,
 • prowadzenie korespondencji i obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • sporządzanie dokumentacji księgowej,
 • organizowanie usług gastronomicznych,
 • obsługa konsumenta,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 • obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska, domy wycieczkowe, pola biwakowe,
 • ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa i inne,
 • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych.
TECHNIK HANDLOWIEC

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

KWALIFIKACJE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

ZADANIA ZAWODOWE
 • wyszukiwanie dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów,
 • usług, wyrobów gotowych,
 • prowadzenie negocjacji, przygotowanie i zawieranie umów handlowych zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych,
 • stosowanie różnych form i technik sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta,
 • dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych,
 • prowadzenie innych działań, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • przedstawiciel handlowy firm,
 • w działach handlowych firm,
 • w działach logistyki,
 • personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
 • w działach marketingu firm handlowych,
 • można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 92-letnią tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. w którym nasza szkoła znalazła się wśród 25 najlepszych techników w woj. świętokrzyskim i  zajęła zaszczytne pierwsze miejsce  w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim, Ten sukces cieszy i  jednocześnie  daje motywację do dalszej pracy.
Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów, nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało:  dziewięćdziesiąt jeden lat  historii naszej szkoły. Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów placówki. 28 października 2017 r. obchodziliśmy święto 90 –lecia naszej szkoły połączone z uroczystym  zjazdem absolwentów.
Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z finansami administracją, i usługami. Oferujemy naukę w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik reklamy, technik handlowiec, technik spedytor. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branże ekonomiczna, informatyczna, hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w sektorze reklamowym i spedycji. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Obecnie uczy się u 377 uczniów w 13 oddziałach. Szkoła nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do pracowni przedmiotowych, 4 pracowni komputerowych - w tym 2 nowych zakupionych ze środków UE w 2018r., z drukarką 3D firmy Zortrax M200 Plus,  Internetu - OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej), biblioteki z centrum multimedialnym, zaplecza sportowego.
W bieżącym roku szkolnym szkoła podpisała umowy patronackie z uczelniami wyższymi Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.
Jesteśmy technikum więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym liderem w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiejponad 1 450000 Euro pozyskanych na kształcenie zawodowe.. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom praktyki zagraniczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii dodatkowe kursy zawodowe z grafiki komputerowej i obsługi drukarki 3D, wyjazdy edukacyjne do firm i hoteli, płatne staże dla uczniów (1200 zł), wzbogaconą bazę dydaktyczną placówki.
 „Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku, nagradzamy i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji.
Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne, systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy dydaktyczne. Dysponujemy czterema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, jak również pracowniami multimedialnymi, przestronną salą gimnastyczną i dobrze wyposażoną siłownią. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji, a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się o atrakcyjną i przyjazną aranżację poszczególnych sal lekcyjnych.

 

Log in