Technikum

TECHNIK INFORMATYK

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

KWALIFIKACJE
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

ZADANIA ZAWODOWE
 • diagnostyka awarii sprzętu lub oprogramowania,
 • montaż i instalacja sprzętu komputerowego,
 • obsługa i konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • projektowanie i budowa sieci komputerowych,
 • programowanie i eksploatacji systemów baz danych, aplikacji sieciowych
 • i internetowych,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i zarządzanie stronami www,
 • wdrażanie i serwisowanie programów komputerowych,
 • ulepszanie komputerowych systemów informacji.
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • obsługa oprogramowania użytkowego,
 • dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • praca w sieciach komputerowych,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowania.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w jednostkach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
 • komputerowego, administrujących sieciami komputerowymi,
 • w punktach serwisowych,
 • w sklepach komputerowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.
TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista - to zawód wciąż cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Ekonomista to osoba przygotowana do życia w XXI wieku ponieważ zna zasady funkcjonowania gospodarki i podmiotów rynkowych, a to umożliwia podejmowanie decyzji i działań o charakterze racjonalnym i efektywnym.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

KWALIFIKACJE
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36. Prowadzenie rachunkowości

ZADANIA ZAWODOWE
 • stosowanie zasad rachunku ekonomicznego,
 • sporządzanie różnych pism, dokumentów finansowo-księgowych i sprawozdań finansowych,
 • obsługiwanie współczesnych urządzeń techniki biurowej,
 • wykonywanie rozliczeń „wewnętrznych” i „zewnętrznych” wynikających z prowadzonej działalności,
 • sporządzanie planów działalności gospodarczej,
 • obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • stosowanie zasad rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach
 • z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej, sprawozdań finansowych i ich analizy, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługiwanie specjalistycznych programów komputerowych w zakresie obsługi programów kancelaryjnych, programów kadrowo – płacowych, magazynowo – zaopatrzeniowych, obsługi komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługi systemu finansowo – księgowego i innych systemów ekonomiczno – finansowych między innymi: Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w bankach,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach podatkowych,
 • w biurach rachunkowych,
 • w izbach i oddziałach celnych,
 • w kancelariach doradztwa podatkowego
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy.

KWALIFIKACJE
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

ZADANIA ZAWODOWE
 • zbieranie informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowanie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,
 • przygotowanie wniosków z programów badań rynkowych,
 • pozyskiwanie klientów do współpracy z firmą,
 • uczestniczenie w rozmowach handlowych,
 • prezentowanie usług handlowych,
 • przeprowadzanie analiz marketingowych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w agencjach reklamowych,
 • w działach marketingu oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • w biurach ogłoszę środków masowego przekazu,
 • w działach promocji,
 • w agencjach scenariuszowych, studiach produkcyjnych oraz agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).TECHNIK SPEDYTOR

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

KWALIFIKACJE
AU.31.Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

ZADANIA ZAWODOWE
 • organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą,
 • opracowanie koncepcji logistycznej przewozu ładunków typowych i nietypowych,
 • sporządzanie dokumentów przewozowych,
 • monitorowanie procesu przewozowego,
 • monitorowanie przepływu należności z tytułu wykonanych usług spedytorskich,
 • kierowanie pracami podwykonawców usług spedytorskich,
 • współpraca z klientami, przewoźnikami i podwykonawcami usług spedytorskich,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji szkód powstałych w procesie przewozowym,
 • kontrolowanie jakości procesów przewozowych i załadowczych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • w firmach transportowych branży samochodowej oraz w zakładach produkcyjnych, hurtowniach obsługujących super i hipermarkety,
 • w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych,
 • w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych.


TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa to bardzo wysoko ceniony kierunek na krajowym i europejskim rynku pracy. Wiedza zdobyta podczas nauki daje możliwość zdobycia interesującej pracy na ogromnym rynku usług hotelarskich.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

KWALIFIKACJE
TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ZADANIA ZAWODOWE
 • organizowanie, oferowanie i sprzedaż usług hotelarskich,
 • obsługa gości w zakładzie hotelarskim,
 • organizowanie usług gastronomicznych w zakładzie hotelarskim,
 • współpraca z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży,
 • promocja usług hotelarskich.
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
 • obsługa kongresów, konferencji, zjazdów i imprez okolicznościowych,
 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • wyposażenie i urządzenie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi turystyczne,
 • prowadzenie korespondencji i obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • sporządzanie dokumentacji księgowej,
 • organizowanie usług gastronomicznych,
 • obsługa konsumenta,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 • obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska, domy wycieczkowe, pola biwakowe,
 • ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa i inne,
 • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych.
TECHNIK HANDLOWIEC

Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, uczeń otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Uczeń, który zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

KWALIFIKACJE
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

ZADANIA ZAWODOWE
 • wyszukiwanie dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów,
 • usług, wyrobów gotowych,
 • prowadzenie negocjacji, przygotowanie i zawieranie umów handlowych zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych,
 • stosowanie różnych form i technik sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta,
 • dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych,
 • prowadzenie innych działań, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
 • przedstawiciel handlowy firm,
 • w działach handlowych firm,
 • w działach logistyki,
 • personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
 • w działach marketingu firm handlowych,
 • można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ekonomicznego.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej to placówka z 87-letnią tradycją, od pokoleń kształcąca młodzież w różnych zawodach. Z naszych murów wyszło już wielu techników ekonomistów, handlowców, informatyków, hotelarzy, organizacji reklamy.

W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy i jego analizie w powiecie i regionie, dostrzegamy ogromną szansę zdobycia przez uczniów nowego, ciekawego zawodu, jakim będzie technik spedytor. Transport to dziedzina gospodarki, która będzie się rozwijać w najbliższych latach bardzo dynamicznie. W naszym powiecie funkcjonuje wiele firm zajmujących się transportem i spedycją, dlatego wykształcenie młodych ludzi i zdobycie przez nich zawodu spedytora wpłynie korzystnie na dalszy rozwój ZSE jak i regionu. Włączenie do oferty kształcenia w skarżyskim Ekonomiku kierunku technik spedytor uczyni naszą placówkę atrakcyjniejszą dla uczniów oraz zapewni pracę kadrze pedagogicznej.

W związku z ciągłym rozwojem Unii Europejskiej, a więc także i jej gospodarki wzrasta zapotrzebowanie na usługi spedytorskie. Jako szkoła mamy nadzieję, że utworzenie nowego kierunku odpowiadającego na to zapotrzebowanie spowoduje, że wykształcimy nowe pokolenie, specjalistów w tej właśnie dziedzinie, przedsiębiorców którzy sprostają stawianymi przed nimi wyzwaniami.

Jako szkoła jesteśmy w stanie zapewnić bardzo dobre zawodowe kształcenie praktyczne zarówno w kraju jak i za granicą. Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków UE w ramach programów „Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie” oraz „Erasmus+” Realizujemy szereg projektów unijnych, mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów (zajęcia, płatne staże u pracodawców, wyjazdy edukacyjne). Do tej pory pozyskaliśmy ponad 830 000,00 Euro na kształcenie zawodowe uczniów (praktyki zagraniczne)

Log in