Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskaćkwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, a nawet absolwenci szkół policealnych i wyższych, którzy chcą w możliwie najkrótszym czasie zdobyć ważne umiejętności zawodowe zmogą wybrać nową formę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K).

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w obrębie zawodów:
  • technik ekonomista,
  • technik informatyk,
  • technik hotelarstwa,
  • technik organizacji reklamy,
  • technik handlowiec,
  • technik rachunkowości,
  • technik administracji,
  • technik bhp,
  • florysta.

Log in