Erasmus+ 2021/2022

Kryteria naboru

Kryteria naboru uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych na praktykę zagraniczną do Portugalii (Lizbona) oraz Hiszpanii (Malaga)
 w roku szkolnym 2021/2022
(na podstawie wyników uzyskanych na koniec roku szkolnego 2020/2021)
Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871
 
  1. Ocena z języka angielskiego

ocena             punkty

6                         5p
5                         4p
4                         3p
3                         2p 
  1. Ocena z zachowania 

ocena              punkty

wzorowa           3p
bardzo dobra     2p
dobra                 1p
  1. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów zawodowych 

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0              4p
4,9 - 4,0              3p
3,9 - 3,5              2p
3,4 - 3,0              1p 

4.Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0                4p
4,9 - 4,0                3p
3,9 - 3,5                2p
3,4 - 3,0                1p

Na podstawie ilości uzyskanych przez uczniów  punktów zostanie sporządzona lista główna uczestników zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa.
Uczeń nie może mieć obniżonej oceny z zachowania (nieodpowiednie, naganne).
O zakwalifikowaniu się na staż zdecyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku jednakowej ich ilości  decyduje wyższa ocena z języka angielskiego, a następnie wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych. W kolejnej weryfikacji decyduje zaangażowanie ucznia w działalność społeczną. Od decyzji o zakwalifikowaniu przysługuje uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi, odwołanie, wniesione na piśmie, w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły.


Załącznik nr 1 do Kryteriów naboru uczniów ZSE na praktykę zagraniczną

(Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871)

 

    W związku z uzyskaniem zdecydowanie niższej kwoty dofinansowania projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009871 niż kwota wnioskowana, uczestnikami projektu zostaną uczniowie klas trzecich 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum. Przyznana kwota dofinansowania pozwoli na sfinansowanie udziału w projekcie max 30 uczestników i 4 opiekunów.
Do Portugalii polecą uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista (klasa 3cg), technik hotelarstwa (klasa 3eg) oraz technik spedytor (klasa 3eg) – łącznie 15 osób + 2 opiekunów. Do Hiszpanii polecą uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk (klasa 3ag i klasa 3bg) oraz technik reklamy (klasa 3dg) – łącznie 15 osób + 2 opiekunów.
Uczniowie zostaną zakwalifikowani do wyjazdu zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami kwalifikacji oraz postanowieniami niniejszego załącznika do kryteriów naboru:
  1. W ramach każdej grupy wyjazdowej na liście podstawowej znajdzie się 15 uczestników, bez określenia limitu osób w danym zawodzie. Jeżeli osoba zakwalifikowana do wyjazdu zrezygnuje z niego (pisemne oświadczenie pełnoletniego ucznia lub pisemne oświadczenie prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej), zakwalifikowana zostanie osoba z najwyższą ilością punktów z listy rezerwowej. Jeśli rezygnacja z wyjazdu nastąpi po przekazaniu partnerowi projektu liczby uczestników w danym zawodzie, zakwalifikowany zostanie uczestnik kształcący się w takim samym zawodzie, jak osoba rezygnująca.
  2. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w Europie, aby zapewnić możliwość realizacji działań projektowych (odbycie praktyk zawodowych u zagranicznych przedsiębiorców), a także najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz w trosce o zdrowie i życie uczestników, opiekunów i pozostałych osób związanych z realizacją projektu, wszyscy uczestnicy i opiekunowie powinni być w pełni zaszczepieni przeciw covid-19. Kryterium to w żaden sposób nie wpływa na dyskryminację potencjalnych uczestników, ale ma zapewnić jednakowe poczucie bezpieczeństwa wszystkim wyjeżdżającym i nie narażać nikogo na koszty finansowe związane np. z niezrealizowaniem działań (np. brak możliwości świadczenia pracy przez osoby niezaszczepione), brakiem możliwości odbycia podróży, zachorowaniem poza terytorium Polski, leczeniem szpitalnym, nieplanowanym powrotem do kraju transportem sanitarnym itp.
 

Log in