Kryteria naboru Erasmus+

Kryteria naboru - Erasmus+

Kryteria naboru uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
na praktykę zagraniczną
w roku szkolnym 2022/2023
(na podstawie wyników uzyskanych na koniec roku szkolnego 2021/2022)
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052807

 

  1. Ocena z języka angielskiego

ocena             punkty

6                         5p

5                         4p

4                         3p

3                         2p

  1. Ocena z zachowania

ocena              punkty

wzorowa           3p

bardzo dobra     2p

dobra                 1p

  1. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów zawodowych

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0              4p

4,9 - 4,0              3p

3,9 - 3,5              2p

3,4 - 3,0              1p 

4.Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów 

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0                4p

4,9 - 4,0                3p

3,9 - 3,5                2p

3,4 - 3,0                1p

Na podstawie ilości uzyskanych przez uczniów  punktów zostanie sporządzona lista główna uczestników zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa.

Uczeń nie może mieć obniżonej oceny z zachowania (nieodpowiednie, naganne).

O zakwalifikowaniu się na staż zdecyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku jednakowej ich ilości  decyduje wyższa ocena z języka angielskiego, a następnie wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych. W kolejnej weryfikacji decyduje średnia wszystkich ocen i zaangażowanie ucznia w działalność społeczną. Od decyzji
o zakwalifikowaniu przysługuje uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi, odwołanie, wniesione na piśmie, w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły.

Załącznik nr 1 do Kryteriów naboru uczniów ZSE na praktykę zagraniczną

(Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052807)  

Uczestnikami projektu zostaną uczniowie klas czwartych 5-letniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej kształcący się w zawodach: technik informatyk (klasa 4ap i klasa 4bp), technik ekonomista (klasa 4cp), technik hotelarstwa (klasa 4dp), technik reklamy (klasa 4ep) oraz technik spedytor (klasa 4ep). Przyznana kwota dofinansowania pozwoli na sfinansowanie udziału w projekcie max 25 uczestników i 2 opiekunów.

Uczniowie zostaną zakwalifikowani do wyjazdu zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami kwalifikacji oraz postanowieniami niniejszego załącznika do kryteriów naboru:

  1. W ramach grupy wyjazdowej na liście podstawowej znajdzie się 25 uczestników, bez określenia maksymalnego limitu osób w danym zawodzie (minimum 2 osoby w każdym zawodzie). Jeżeli osoba zakwalifikowana do wyjazdu zrezygnuje z niego, zakwalifikowana zostanie osoba z najwyższą ilością punktów z listy rezerwowej. Jeśli rezygnacja z wyjazdu nastąpi po przekazaniu partnerowi projektu liczby uczestników w danym zawodzie, zakwalifikowany zostanie uczestnik kształcący się w takim samym zawodzie, jak osoba rezygnująca.
  2. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w Europie, aby zapewnić możliwość realizacji działań projektowych (odbycie praktyk zawodowych u zagranicznych przedsiębiorców), a także najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz w trosce o zdrowie i życie uczestników, opiekunów i pozostałych osób związanych z realizacją projektu, wszyscy uczestnicy i opiekunowie powinni być w pełni zaszczepieni przeciw covid-19. Kryterium to w żaden sposób nie wpływa na dyskryminację potencjalnych uczestników, ale ma zapewnić jednakowe poczucie bezpieczeństwa wszystkim wyjeżdżającym i nie narażać nikogo na koszty finansowe związane np. z niezrealizowaniem działań (np. brak możliwości świadczenia pracy przez osoby niezaszczepione), brakiem możliwości odbycia podróży, zachorowaniem poza terytorium Polski, leczeniem szpitalnym, nieplanowanym powrotem do kraju transportem sanitarnym itp.

Log in