Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 2
w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2021/2022 

 §1

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019r., poz. 1700 ze zm.)

 §2

Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2021/2022  prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły mgr Joannę Romanowską.
 2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest mgr Jolanta Michnowska, administratorem – mgr Jolanta Michnowska.
 3. Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
 • ustalenie listy kandydatów do Technikum Nr 2,
 • sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

 §3

Zasady Naboru

 1. W roku szkolnym 2021/2022 rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system „vEdukacja Nabór".
 2. Kandydat do klasy pierwszej  z powiatu skarżyskiego dokonuje rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej.
 3. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej 

         https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat 

  w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.

4. Kandydat wybiera na stronie Systemu szkoły i klasy do których chce być przyjęty.

  • Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły
  • Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół
  • Kandydat ustala kolejność wybranych klas. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru. 

 §4

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej Technikum Nr 2 dla absolwentów szkoły podstawowej:

 1. technik ekonomista
 2. technik handlowiec
 3. technik hotelarstwa
 4. technik informatyk
 5. technik rachunkowości
 6. technik reklamy
 7. technik spedytor 

Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2021/2022  klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 1. 1a technik informatyk: matematyka
 2. 1b technik ekonomista: matematyka
 3. 1c technik hotelarstwa: geografia
 4. 1d technik reklamy: matematyka
 5. 1e technik spedytor: matematyka
 6. 1f technik rachunkowości: matematyka
 7. 1g technik handlowiec: matematyka 

 §5

 Punktowe kryteria rekrutacji:

 1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum Nr 2 jest ukończenie szkoły podstawowej.
 2. Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty do poszczególnych klas:

-        Technik ekonomista:  język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),  max(geografia/historia)

-        Technik handlowiec: język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),   max(geografia/historia)

-        Technik hotelarstwa: język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),  max(geografia/historia)

-        Technik informatyk: język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski), informatyka

-        Technik reklamy:  język  polskii, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski), max(informatyka,plastyka,technika)

-        Technik spedytor:  język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski), max(geografia/informatyka)

-        Technik handlowiec:  język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),  max(geografia/historia)

-        Technik rachunkowości: język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),  max(geografia/historia)

 1. Przyjmuje się następującą ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- celujący-18 pkt.

- bardzo dobry - 17 pkt.

- dobry-14 pkt.

- dostateczny - 8 pkt.

- dopuszczający - 2 pkt.

 1. Szczegółowe osiągnięcia ucznia podlegające punktacji zawiera Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 14 marca 2017 r. w paragrafach: §5, 6, 7.
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 3. Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych  dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa wg przelicznika zawartego w cytowanym rozporządzeniu: §8.
 4. Do szkoły przyjmowani są uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów.
 5. Przy przyjmowaniu do technikum, w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo ma:
  • Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Przy publikowaniu list przyjętych uczniów z informacją o łącznej wycenie punktowej ucznia zachowane zostaną
          wymogi przepisów o ochronie danych osobowych. 

 §6

Terminarz rekrutacji:

17.05.2021 r. (godz.8.00) do 21.06.2021 r. (godz.15.00) –kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru szkół i oddziałów oraz składają wydrukowany z systemu i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego  Wniosek papierowy lub e-Wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

17.05.2021 r. do 24.06.2021 r. (godz.15.00) –weryfikacja wniosków kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru. Zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany)

25.06.2021 r. (godz.8.00) do 14.07.2021 r. (godz.15.00) –możliwość zmiany preferencji przez kandydata

25.06.2021 r. (godz.8.00) do 15.07.2021 r. (godz.12.00)  – weryfikacja nowych lub zmienionych wniosków kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru. Zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany)

25.06.2021 r.  - 14.07.2021 r. (godz.15.00) – kandydaci samodzielni lub spoza systemu dostarczają do systemu dane o ocenach, wynikach egzaminu ósmoklasisty i szczególnych osiągnięciach

Do 14.07.2021 r. (godz.15.00) – wszyscy kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie lub oryginały: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

Do 15.07.2021 r. (godz.15.00) – weryfikacja osiągnięć kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru. Zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego osiągnięcia zostały pozytywnie zweryfikowane (zaakceptowane)

22.07.2021 r. – publikowanie list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oddziałów

23.07.2021  do  30.07.2021 r. (godz.15.00) –potwierdzenie woli nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty

02.08.2021 r. (godz.14.00) – publikacja list przyjętych/nieprzyjętych do oddziałów. 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły 

§7

Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 3. Ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. Ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej

 mgr Joanna Romanowska
 

 

Log in