Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 2

w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2020/2021

 §1

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

 • 11 b i § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
  (Dz. U z 2019 r., poz. 1737).

  §2

Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2020/2021  prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły mgr Joannę Romanowską.
 2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest mgr Jolanta Michnowska, administratorem – mgr Jolanta Michnowska.
 3. Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
 • ustalenie listy kandydatów do Technikum Nr 2,
 • sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 
 • §3

Zasady Naboru

 1. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system „vEdukacja Nabór".
 2. Kandydat do klasy pierwszej  z powiatu skarżyskiego dokonuje rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej.
 3. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej 

         https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat 

        w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.
    4. Kandydat wybiera na stronie Systemu szkoły i klasy do których chce być przyjęty.

 • Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły
 • Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół
 • Kandydat ustala kolejność wybranych klas. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 •  §4

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej Technikum Nr 2 dla absolwentów szkoły podstawowej:

 1. technik ekonomista
 2. technik handlowiec
 3. technik hotelarstwa
 4. technik informatyk
 5. technik reklamy
 6. technik spedytor
 7. technik rachunkowości

 

Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2020/2021  klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 1. 1a technik informatyk: matematyka
 2. 1b technik ekonomista: matematyka
 3. 1c technik hotelarstwa: geografia
 4. 1d technik reklamy: geografia
 5. 1e technik spedytor: geografia
 6. 1f technik handlowiec : matematyka
 7. 1g technik rachunkowości:matematyka
 •  §5

 Punktowe kryteria rekrutacji:

 1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum Nr 2 jest ukończenie szkoły podstawowej.
 2. Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty do poszczególnych klas:

-        Technik ekonomista: j. polski, matematyka, max język angielski/niemiecki/rosyjski,
          max geografia/historia

-        Technik hotelarstwa: j. polski, matematyka, max język angielski/niemiecki/rosyjski,
          max geografia/historia

-        Technik informatyk: j. polski, matematyka, max język angielski/niemiecki/rosyjski, informatyka

-        Technik reklamy: j. polski, matematyka, max język angielski/niemiecki/rosyjski,
          max informatyka, plastyka, technika

-        Technik spedytor: j. polski, matematyka,max język angielski/niemiecki/rosyjski,
          max geografia/informatyka

-        Technik handlowiec: j. polski, matematyka, max język angielski/niemiecki/rosyjski,
          max geografia/historia

-        Technik rachunkowości: j. polski, matematyka, max język angielski/niemiecki/rosyjski,
           max geografia/historia

 

 1. Przyjmuje się następującą ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- celujący-18 pkt.

- bardzo dobry - 17 pkt.

- dobry-14 pkt.

- dostateczny - 8 pkt.

- dopuszczający - 2 pkt.

 1. Szczegółowe osiągnięcia ucznia podlegające punktacji zawiera Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 14 marca 2017 r. w paragrafach: §5, 6, 7.
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 3. Dla absolwentów szkoły podstawowej zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych  dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa wg przelicznika zawartego w cytowanym rozporządzeniu: §8.
 4. Do szkoły przyjmowani są uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów.
 5. Przy przyjmowaniu do technikum, w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo ma:
  • Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Przy publikowaniu list przyjętych uczniów z informacją o łącznej wycenie punktowej ucznia zachowane zostaną wymogi przepisów o ochronie danych osobowych.
 •  §6

Terminarz rekrutacji:

 1. VI.2020r. od godz. 8.00 do 10.VII.2020r. do godz. 15.00kandydat rejestruje się w systemie podając swoje preferencje odnośnie szkoły i klasy pierwszego wyboru (oraz szkół i klas kolejnego wyboru) i dostarcza do szkoły pierwszego wyboru podanie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjecie do szkoły wraz z załącznikami można składać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. do 10.VII.2020r. do godz.15.00– kandydaci wprowadzają do Systemu dane o ocenach końcoworocznych
 3. VI.2020r. – 10.VII.2020r.do godz. 15.00–dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 4. do 04.VIII.2020r. do godz.15.00kandydaci wprowadzają do Systemu dane o wynikach egzaminu ośmioklasisty
  i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.
 5. VII.2020r. od godz. 8.00 do 04.VIII.2020r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty  do szkół I wyboru.
 6. 1VIII.2020r. o godzinie 12.00- publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do szkoły
 7. VIII.2020r. od godziny 8.00 do 18.VIII.2020r. do godz. 15.00- potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 8. VIII.2020r. o godzinie  14.00 - publikacja list przyjętych/nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc nastąpi

 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły

 •  §7

Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 3. Ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. Ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej

mgr Joanna Romanowska

 Log in