Szkoła Policealna

Szkoła Policealna - technik rachunkowości (2 lata)

Cel kształcenia

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
 • o obsługą wybranych programów komputerowych, kadrowo - płacowych,
 • obsługą komputerowej księgi przychodów rozchodów, systemu finansowo – księgowego,
 • redagowaniem dokumentów dotyczących spraw osobowych, spraw związanych z transakcjami kupna – sprzedaży, innych spraw związanych
 • z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego,
 • wykorzystywaniem zakładowego planu kont w ewidencji operacji gospodarczych,
 • interpretowaniem zapisów księgowych,
 • sporządzaniem podstawowych sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat itp.,
 • przeprowadzaniem analiz ekonomicznych i dokonywaniem oceny procesów gospodarczych,
 • sprawnym liczeniem i szacowaniem wyników obliczeń,
 • przechowaniem dokumentacji księgowej, prowadzeniem rachunkowości,
 • rozliczaniem danin publicznych; wynagrodzeń; składek pobieranych przez ZUS.
Perspektywa

Po uzyskaniu dyplomu technik rachunkowości chętnie nawiążą z Tobą współpracę takie placówki jak:
 • biuro rachunkowe,
 • działy finansowe,
 • księgowość,
 • Urząd Skarbowy,
 • Urząd Miasta,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje gospodarcze,
 • instytucjach finansowe,
 • jednostki finansów publicznych,
 • kancelarie doradcze i audytorskie.
Zajęcia zawodowe 

Słuchacze potrafią stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować  i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafią sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Szkoła Policealna - technik administracji (2 lata)

Cel kształcenia

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów
 • i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.
Perspektywa

Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach. Nauczanie na kierunku technika administracji daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym.

Technik administracji może być zatrudniony w:
 • administracji państwowej, rządowej, specjalnej, samorządowej,
 • w administracji podmiotów gospodarczych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w samorządach zawodowych i gospodarczych,
 • w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych,
 • w organach szeroko rozumianych organizacji społecznych,
 • zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.
Zajęcia zawodowe

Słuchacze kształcą się w znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości, socjologii i psychologii społecznej. Poznają podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarczą w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji.

Szkoła Policealna - technik BHP (1,5 roku)

Cel kształcenia

Celem kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
 • przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP,
 • sporządzać okresowe analizy warunków BHP,
 • stwierdzać występujące zagrożenia w zakładzie pracy,
 • przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach,
 • doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP,
 • doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP,
 • badać przyczyny wypadków w pracy,
 • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.
Perspektywa

Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp.

Miejsca pracy dla technika BHP:
 • wszystkie firmy liczące powyżej stu pracowników, w których musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy - inspektor BHP,
 • firmy posiadające mniej niż 100 pracowników, które bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.
Zajęcia zawodowe

Słuchacze poznają ocenę ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomię w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocenę ryzyka zawodowego.

Szkoła Policealna - florysta (1 rok)

Cel kształcenia

Po ukończeniu szkoły policealnej w zawodzie florysta absolwent wykazuje się szerokimi umiejętnościami z zakresu kompozycji kwiatowych, projektowania bukietów ślubnych, dekorowania stołów, ogrodów i witryn. Słuchacz trenować będzie również umiejętności menadżerskie podczas prowadzenia własnej kwiaciarni a także pozna słownictwo zawodowe w języku obcym.

Perspektywa

W związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów, florystyka jest dziedziną, która mocno rozwinęła się w ostatnich czasach. Profesjonalnitechnicyfloryścisą zatem osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni czy firmie organizującej wystrój
na przyjęcia.

Zajęcia zawodowe

Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu:
 • materiałoznawstwa roślinnego,
 • zakresu florystyki,
 • tworzenia kompozycji kwiatowych,
 • słownictwa zawodowego w języku angielskim.

Log in