Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Kryteria naboru uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
na praktykę zagraniczną

w roku szkolnym 2023/2024

(na podstawie wyników uzyskanych na koniec roku szkolnego 2022/2023)

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113727

1. Ocena z języka angielskiego

ocena             punkty

6                         5p

5                         4p

4                         3p

3                         2p

2. Ocena z zachowania

ocena              punkty

wzorowa           3p

bardzo dobra     2p

dobra                 1p

3. Średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów zawodowych

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0              4p

4,9 - 4,0              3p

3,9 - 3,5              2p

3,4 - 3,0              1p

4.Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów

średnia ocen   punkty

6,0 - 5,0                4p

4,9 - 4,0                3p

3,9 - 3,5                2p

3,4 - 3,0                1p

Na podstawie ilości uzyskanych przez uczniów  punktów zostanie sporządzona lista główna uczestników zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa.

Uczeń nie może mieć obniżonej oceny z zachowania (nieodpowiednie, naganne).

O zakwalifikowaniu się na staż zdecyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku jednakowej ich ilości  decyduje wyższa ocena z języka angielskiego, a następnie wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych. W kolejnej weryfikacji decyduje średnia wszystkich ocen i zaangażowanie ucznia w działalność społeczną. Od decyzji o zakwalifikowaniu przysługuje uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi, odwołanie, wniesione na piśmie, w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły.

 

Załącznik nr 1 do Kryteriów naboru uczniów ZSE na praktykę zagraniczną

(Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113727)

Uczestnikami projektu zostaną uczniowie klas czwartych technikum kształcący się w zawodach: technik informatyk (klasa 4a i klasa 4b), technik ekonomista (klasa 4c), technik hotelarstwa (klasa 4d), technik reklamy (klasa 4e), technik spedytor (klasa 4f) oraz technik rachunkowości (klasa 4f). Przyznana kwota dofinansowania pozwoli na sfinansowanie udziału w projekcie max 22 uczestników i 2 opiekunów.

Uczniowie zostaną zakwalifikowani do wyjazdu zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami kwalifikacji oraz postanowieniami niniejszego załącznika do kryteriów naboru:

  1. W ramach grupy wyjazdowej na liście podstawowej znajdzie się 22 uczestników, po 3 osoby z klas 4a, 4b, 4c, 4d, 4e oraz po 2 osoby w każdym zawodzie z klasy 4f. Pozostałe 3 miejsca zajmą osoby z najwyższą ilością punktów spośród wszystkich kandydatów.
  2. Jeżeli osoba zakwalifikowana do wyjazdu zrezygnuje z niego, zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z najwyższą ilością punktów z listy rezerwowej spośród wszystkich kandydatów. Jeśli rezygnacja z wyjazdu nastąpi po przekazaniu partnerowi projektu liczby uczestników w danym zawodzie, zakwalifikowany zostanie uczestnik kształcący się w takim samym zawodzie, jak osoba rezygnująca.

facebook