Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna 

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w Technikum nr 2
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku- Kamiennej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Przyjaciele i Sympatycy Szkoły!

Wiecie już, że nasza szkoła uczestniczy w niezwykle istotnym dla całej naszej społeczności projekcie, jakim jest „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, którego nadrzędnym celem - mówiąc w dużym uproszczeniu - jest, aby każdy uczeń, niezależnie od swoich zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb, czuł się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie, i aby mógł w pełni rozwinąć swój potencjał. Piękna idea, nieprawdaż?

We wrześniu projekt ruszył już pełną parą, chcielibyśmy zatem poinformować Was o wszystkim, co się działo. Przede wszystkim musieliśmy się zorganizować i przygotować, aby działania, które będziemy realizować w kolejnych miesiącach, były przemyślane, odpowiednio dobrane właśnie dla nas, słowem – skrojone na miarę potrzeb społeczności naszej szkoły: uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły.

Koordynatorem projektu ds. współpracy z SCWEW, czyli bezpośrednim pośrednikiem między liderem, ekspertami i specjalistami SCWEW a społecznością szkolną oraz organizatorem wszelkich działań SCWEW w szkole została pani dyrektor Joanna Romanowska. Wraz z całą kadrą SCWEW podjęła działania służące  dokładnemu zapoznaniu nauczycieli szkoły z ideą przyświecającą projektowi, z jego celami i założeniami. Odbyły się spotkania informacyjne prowadzone przez koordynatora - z panią wicedyrektor i panią pedagog, a także zebranie rady pedagogicznej z liderem SCWEW, panem Marcinem Krukiem, dyrektorem Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej, który – wraz z paniami ekspertkami SCWEW – szczegółowo poinformował nauczycieli o planowanych działaniach projektowych oraz przeprowadził diagnozę potrzeb nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich kompetencji dotyczących właściwie wszystkich obszarów pracy szkoły, tj. zarządzania, nauczania i uczenia się, wychowania i opieki, jak również alternatywnych rozwiązań w edukacji. Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza kadra okazała się otwarta na nowe wyzwania zgłaszając wiele różnorodnych potrzeb w zakresie zdobywania nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Cieszymy się, mogąc powiedzieć, że jesteśmy i chcemy być „szkołą uczącą się” i ma to odniesienie nie tylko do uczniów!

Aby móc zrealizować wrześniowy cel, jakim stało się przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły, koordynatorka uczestniczyła w kilku indywidualnych konsultacjach eksperckich, podczas których zapoznała się z zasadami przyszłego funkcjonowania wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół ogólnodostępnych, która powstanie do końca bieżącego roku w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych, omówiła cel, zakres, metodologię badań i grupę badawczą poddawaną pogłębionej diagnozie potrzeb szkoły. Wzięła także udział w spotkaniu służącym omówieniu konstrukcji raportu ewaluacyjnego oraz zakresu informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji podsumowującej pierwszy – wstępny etap realizacji pilotażu.

We wrześniu odbyły się spotkania z wychowawcami klas, podczas których koordynatorka omówiła możliwości wsparcia i pomocy dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, rodziców i kadry pedagogicznej. Wychowawcy uzupełnili także ankiety dotyczące pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły. Podobne, choć dedykowane bezpośrednio im, ankiety uzupełnili także wybrani uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. Wszystko po to, aby w przyszłych działaniach opierać się na rzetelnych wynikach pogłębionej diagnozy uwzględniających potrzeby wszystkich grup naszej społeczności. Opracowane przez koordynatorkę raporty zbiorcze podsumowujące wyniki przeprowadzonych ankiet zostały już przekazane ekspertkom SCWEW, teraz pora na konkretne działania!

            Trzeba jednak podkreślić, że konkretne działania miały miejsce już w tym miesiącu: 28 września odbyła się konsultacja grupowa prowadzona przez specjalistkę SCWEW, panią Marzenę Salę, dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skarżysku- Kamiennej. W konsultacji, która dotyczyła zasad przeprowadzania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz konstrukcji, monitorowania realizacji, modyfikacji i ewaluacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego (IPET) uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczestniczyły koordynatorka ds. współpracy z SCWEW, pedagog szkolny oraz wybrani wychowawcy klas. Uczestniczki konsultacji uznały ją za niezwykle merytoryczną, przeprowadzoną w sposób konkretny, jasny i rzetelny. Mamy nadzieję, że kolejne formy szkoleń będą dla naszej kadry równie owocne.

            Jednym słowem, działo się we wrześniu. Mimochodem nadszedł październik, zatem – czekamy na więcej!

Tekst: Joanna Romanowska 


facebook