Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w Technikum nr 2
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku- Kamiennej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Przyjaciele i Sympatycy Szkoły!
Wiecie już, że nasza szkoła uczestniczy w niezwykle istotnym dla całej naszej społeczności projekcie, jakim jest „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, którego nadrzędnym celem - mówiąc w dużym uproszczeniu - jest, aby każdy uczeń, niezależnie od swoich zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb, czuł się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie, i aby mógł w pełni rozwinąć swój potencjał.
            Październik, listopad i grudzień 2021 roku stanowiły, jeśli chodzi o realizację działań projektowych, okres bardzo wytężonej pracy: w tym czasie działaliśmy w ramach II etapu realizacji projektu, który z końcem 2021 roku udało się z sukcesem zakończyć. W tym czasie szkoliliśmy się bardzo intensywnie: W dniu 23.11. odbyły się  konsultacje grupowe przeprowadzone przez specjalistę SCWEW – pedagoga specjalnego dla kadry zarządzającej, wychowawców klas uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, pedagoga i psychologa w sprawie analizy, modyfikacji i ewaluacji zapisów WOPFU i IPET. Wszystkie dokumenty WOPFU i IPET opracowane przez zespoły dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zostały poddane podczas konsultacji szczegółowej analizie, rozmawiano o spostrzeżeniach i wnioskach wynikających z bieżącej pracy z uczniami oraz potrzebie modyfikacji niektórych zapisów bądź braku takiej potrzeby. Specjalista przedstawił swoje uwagi, wnioski i rekomendacje dotyczące poprawności zapisów w przedstawionej dokumentacji, odniósł się także do proponowanych zmian, udzielił wskazówek oraz sformułował sugestie dotyczące modyfikacji i ewaluacji dokumentów.
W dniu 25.11. uczestniczyliśmy w konsultacjach grupowych przeprowadzonych przez specjalistę SCWEW – oligofrenopedagoga dla kadry zarządzającej, zespołu nauczycielskiego, pedagoga i psychologa szkolnego. Konsultacje dotyczyły metod i form pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (spotkanie obejmowało zajęcia warsztatowe i konsultacje dotyczące bieżących problemów w pracy z  uczniem z niepełnosprawnością tego typu). W tym samym dniu, 25.11., uczestniczyliśmy w konsultacjach grupowych przeprowadzonych przez specjalistę SCWEW – fizjoterapeutę/oligofrenopedagoga dla kadry zarządzającej, zespołu nauczycielskiego, pedagoga i psychologa szkolnego. Konsultacje dotyczyły metod i form pracy z uczniem z afazją (spotkanie obejmowało zajęcia warsztatowe i konsultacje dotyczące bieżących problemów w pracy z uczniem z niepełnosprawnością tego rodzaju). W dniu 29.11. odbyły się konsultacje grupowe przeprowadzone przez specjalistę SCWEW – psychologa dla kadry zarządzającej, zespołu wychowawców, pedagoga i psychologa na temat współpracy z rodzicami w trudnej sytuacji. Konsultacje obejmowały zajęcia warsztatowe i omówienie dotyczących bieżących problemów w kontaktach z rodzicami). W dniu 10.12. uczestniczyliśmy w konsultacjach grupowych przeprowadzonych przez specjalistę SCWEW z zakresu spektrum autyzmu dla kadry zarządzającej, wychowawcy i zespołu uczącego, pedagoga i psychologa na temat metod i form pracy z uczniem z Zespołem Aspergera. Konsultacje obejmowały zajęcia warsztatowe i omówienie bieżących problemów w pracy z uczniem z niepełnosprawnością tego rodzaju posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zdiagnozowanego Zespołu Aspergera. W tym samym dniu odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców, które zostały przeprowadzone przez specjalistę SCWEW – psychologa, podczas których rodzice mieli możliwość poruszenia wszystkich problemów dotyczących funkcjonowania swoich dzieci w szkole oraz innych spraw budzących ich niepokój. Równolegle, 10.12., rodzice uczniów z niepełnosprawnością ruchową mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach przeprowadzonych przez specjalistę SCWEW – rehabilitanta i fizjoterapeutę, podczas których zapoznali się i przećwiczyli techniki rehabilitacji.
Wszystkie konsultacje i zajęcia specjalistyczne  odbyły się w siedzibie Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej i zostały poprzedzone licznymi spotkaniami z Liderem SCWEW, panem Marcinem Krukiem, ekspertami SCWEW oraz specjalistami w celu przedyskutowania i dookreślenia potrzeb i oczekiwań kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców naszej szkoły. W grudniu, po zamknięciu cyklu szkoleń, konsultacji i zajęć specjalistycznych dyrektor ZSE i koordynator ds. współpracy ze SCWEW w jednej osobie, pani Joanna Romanowska, odbyła cały szereg spotkań podsumowujących ze specjalistami służących określeniu stopnia przydatności oraz oczekiwanych efektów podjętych działań, a także dookreśleniu oczekiwań i potrzeb w zakresie wsparcia specjalistycznego w III etapie realizacji projektu pilotażowego. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy szkoleń, konsultacji i zajęć specjalistycznych, nauczyciele i rodzice uzupełnili ankiety ewaluacyjne służące ocenie efektywności udzielonego wsparcia. Na ich podstawie opracowano raporty zbiorcze, aby działania zaplanowane do realizacji w III etapie projektu jeszcze lepiej spełniały potrzeby i oczekiwania naszej społeczności szkolnej.

Tekst: Joanna Romanowska


facebook