Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Kto z Was nie słyszał o „Ekonomiku”? W powiecie skarżyskim nie ma chyba nikogo, kto nie miałby w rodzinie absolwenta naszej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 96-letnią tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych miesięcznika Perspektywy, w którym od 2015 r. nasza szkoła plasuje się wśród najlepszych techników w woj. świętokrzyskim i  zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim. Ten sukces cieszy i  jednocześnie  daje motywację do dalszej pracy.

Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów, nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało: dziewięćdziesiąt sześć lat historii naszej szkoły. Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów placówki. 06 grudnia 2022r. obchodziliśmy święto 95- lecia naszej szkoły.

Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z finansami administracją i usługami. Oferujemy naukę w 7 zawodach: technik informatyk, technik reklamy technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik spedytor, technik handlowiec. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branże ekonomiczna, informatyczna, hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w sektorze reklamowym i spedycji. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Obecnie uczy się u nas 650 uczniów w 26 oddziałach. Ekonomik cieszy się popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. W ubiegłym roku przyjęliśmy 6 klas pierwszych, w bieżącym – 5. Cieszy nas to, że uczniowie wybierają naszą szkołę. To świadczy o jakości kształcenia i dobrych warunkach, jakie im stwarzamy.

Szkoła nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do pracowni przedmiotowych,
7  pracowni komputerowych,
Internetu, szybkiego łącza OSE, biblioteki  z centrum multimedialnym oraz zaplecza sportowego z nowym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, które zostało oddane do użytku w maju 2019 roku. We wrześniu 2023 r. został także przeprowadzony kapitalny remont kompleksu sportowego, na który składają się duża i mała sala gimnastyczna, siłownia, przebieralnie wraz z zapleczem sanitarnym o wysokim standardzie.

W 2019 roku szkoła podpisała umowy o objęciu szkoły patronatem naukowym z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską. Od stycznia 2023r. klasy o profilu kształcenia technik informatyk są klasami patronackimi Politechniki Świętokrzyskiej i regularnie uczestniczą w cyklicznych wydarzeniach naukowych na terenie uczelni, wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki oraz menadżerów i specjalistów pionów naukowych i innowacji technologicznych wiodących firm informatycznych z terenu całego kraju.

Jesteśmy technikum więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym liderem w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej – ponad 2 000 000 Euro pozyskaliśmy na kształcenie zawodowe w ramach programu ERASMUS+. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom praktyki zagraniczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii potwierdzone certyfikatami wystawianymi przez zagranicznych pracodawców oraz międzynarodowym certyfikatem mobilności Europass.

W styczniu bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!” z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 w ramach działania FESW.08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego. Przyznana kwota dofinansowania projektu, którego realizacja została zaplanowana w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. wynosi 2 107 274,55 złotych. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tj. podniesienie jakości i atrakcyjności edukacji poprzez realizację kompleksowego programu  kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami, obejmującego staże zawodowe u pracodawców, kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne w pracowniach przedmiotowych doposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zwiększenie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów szkoły niezbędnych na rynku pracy.

Projekt zakłada uczestnictwo 260 uczniów Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku- Kamiennej pobierających naukę we wszystkich kierunkach kształcenia oferowanych przez szkołę. Nabór do pierwszej edycji (na rok 2024) właśnie się zakończył; do uczestnictwa zostało zakwalifikowanych 90 uczniów klas czwartych. W II edycji projektu (w 2025 r.) weźmie udział 170 uczniów tegorocznych klas trzecich i drugich. Do najważniejszych działań projektowych należą płatne staże u pracodawców, za które uczniowie otrzymają wynagrodzenie w wysokości co najmniej 3600 złotych netto, jak również dodatkowe kursy prowadzone na terenie szkoły przez specjalistów zewnętrznych, ukończenie których pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami.

Należy podkreślić, że po zakończeniu realizacji ww. projektu szkoła z pewnością będzie wnioskować o dofinansowanie kolejnych, zakładających podobne działania, aby umożliwić jak najpełniejszy rozwój kompetencji zawodowych także kolejnym rocznikom. Warto przy tym wspomnieć, że całkowita kwota dofinansowania obecnego i poprzednich projektów realizowanych przez szkołę w okresie ostatnich sześciu lat przekracza 3 000 000 złotych.

Na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie nasza szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym są przeprowadzane egzaminy na Certyfikat Księgowego. Wszyscy chętni uczniowie mogą zdobyć więc dodatkowe kwalifikacje bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i bez dodatkowego stresu wynikającego z konieczności zdawania egzaminu w obcym miejscu. Na podstawie umowy z Wirtualną Akademią Trans Edu w Warszawie uczniowie w pobierający naukę w  zawodzie technik spedytor mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach zawodowych i po zdaniu egzaminu pozyskać dodatkowe certyfikaty.

Szkoła nawiązała także współpracę z kolejnymi  instytucjami: Narodowym Bankiem Polskim, który w ramach projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” dofinansowuje organizację Warsztatów Przedsiębiorczości Ekonomika oraz Konkursu Przedsiębiorczości Ekonomika, dzięki czemu szkoła może fundować zwycięzcom wartościowe nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, smartfony itp.,  Szkoła znalazła się także w elitarnym gronie 150 szkół z całej Polski nagrodzonych certyfikatem „Złote Szkoły NBP”. Współpracujemy również z Fundacją mBanku, która dofinansowuje projekty edukacji matematycznej i ekologicznej oraz z Fundacją Banku Pekao S.A. dofinansowującą projekty z wielu różnych dziedzin.

26 lutego 2021 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała naszej szkole Akredytację w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027, stąd też do 2027 r. mamy 100% gwarancji finansowania wyjazdów naszych uczniów na praktyki zagraniczne.

 „Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku, nagradzamy i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji.

W grudniu 2022r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie „Nasz Ekonomik”, którego podstawowym celem jest pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie działań na rzecz społeczności szkolnej.

Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne, systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy edukacyjne. Dysponujemy siedmioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, z których najnowsza – Mobilna Pracownia Komputerowa – została dostarczona do szkoły w grudniu 2023 r., jak również pracowniami multimedialnymi, nowoczesnym wewnętrznym i zewnętrznym kompleksem sportowym. W ciągu najbliższych miesięcy, jeszcze przed czerwcowym zakończeniem roku szkolnego, zostanie poddana modernizacji sieć LAN oraz nowoczesne doposażenie zyskają pracownie zawodowe: hotelarstwa, ekonomiczno- rachunkowa, reklamy, spedycyjna, programistyczno- gamingowa. Liczba szkolnych pracowni komputerowych nie ulegnie zmianie, jednak sprzęt używany przez uczniów zostanie wymieniony na nowy. W szkole powstanie także najnowocześniejsze w powiecie skarżyskim studio fotografii cyfrowej, przeznaczone głównie do nauki na kierunku technik reklamy. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji, a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się o atrakcyjną i przyjazną aranżację poszczególnych sal lekcyjnych oraz przestrzeni wspólnych.

Zapraszamy do naszej szkoły!

 

                                                                                                                                                                                              Dyrektor ZSE -  Joanna Romanowska

 

 


facebook