Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 2
w Skarżysku – Kamiennej
na rok szkolny 2024/2025

§1

1) Zarządzenie nr 7/2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim.

2) Zarządzenie nr 15/2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 roku
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim.

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

§2

Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2024/2025 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły mgr Joannę Romanowską.

2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest mgr Jolanta Michnowska, administratorem – mgr Jolanta Michnowska.

3. Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:

  • ustalenie listy kandydatów do Technikum Nr 2,
  • sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego
  • §3

Zasady Naboru

1.Kandydaci do szkół ponadpodstawowych powiatu skarżyskiego sami zakładają swoje konto na stronie internetowej

https://nabor.pcss/powiatskarzyski

w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu.

2.Kandydat wybiera na stronie Systemu szkoły i klasy do których chce być przyjęty.

  • Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły
  • Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół
  • Kandydat ustala kolejność wybranych klas. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 

§4 

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej Technikum Nr 2 dla absolwentów szkoły podstawowej:

1. technik informatyk

2. technik ekonomista

3. technik reklamy

4. technik hotelarstwa

5. technik rachunkowości

6. technik spedytor

7. technik handlowiec

Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2024/2025 klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

1. 1a technik informatyk: matematyka

2. 1b technik ekonomista: matematyka

3. 1c technik hotelarstwa: geografia

4. 1d technik reklamy: geografia

5. 1e technik spedytor: geografia

6. 1f technik rachunkowości: matematyka

7. 1g technik handlowiec: matematyka

 

§5

Punktowe kryteria rekrutacji:

  1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum Nr 2 jest ukończenie szkoły podstawowej.

2. Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty do poszczególnych klas:

Technik ekonomista

język polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),

max(geografia/historia)

Technik handlowiec

język polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),

max(geografia/historia)

Technik hotelarstwa

język polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),

max(geografia/historia)

Technik informatyk

język polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski), informatyka

Technik reklamy

język polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),

max(informatyka, plastyka, technika)

Technik spedytor

język polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),

max(geografia/informatyka)

Technik rachunkowości

język polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski)max(geografia/historia)

 

3. Punkty przyznawane kandydatom przy rekrutacji

* Na rok szkolny 2024/2025 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego – mnoży się przez 0,35

b) matematyki – mnoży się przez 0,35;

 c) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

* Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

1) celującej – przyznaje się 18 punktów,

2) bardzo dobrej –przyznaje się 17 punktów,

3) dobrej –przyznaje się 14 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,

 5) dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty

* Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

1) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

  • Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

6) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej–przyznaje się 2 punkty.

 

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

 

1.PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1) międzynarodowym – przyznaje się 4punkty,

2) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- przyznaje się 3 punkty.

Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Postanowienia końcowe

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów.

2. Przy przyjmowaniu do technikum, w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo ma:

  • Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Przy publikowaniu list przyjętych uczniów z informacją o łącznej wycenie punktowej ucznia zachowane zostaną wymogi przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Terminarz rekrutacji:

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych powiatu skarżyskiego sami zakładają swoje konto na stronie internetowej https://nabor.pcss/powiatskarzyski w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu.

Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 13 maja 2024 roku.

Czynności związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do internetu, jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości to pomocy udzieli mu szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje

l . Od 13 maja 2024 roku do 19 czerwca 2024 roku do godz. 15.00 System będzie dostępny dla kandydatów.

Po zalogowaniu się do Systemu kandydat wprowadzi swoje dane osobowe.

W tym okresie kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych maksymalnie 3 szkół, 3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. Preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie i podpisane dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja 2024 roku do 19 czerwca 2024 roku do godz. 15.00. Istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosku przy użyciu profilu zaufanego/podpisu elektronicznego.

3. Do dnia 19 czerwca 2024 roku do godz. 15.00 podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły tzw: szkoły pierwszego wyboru — jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których ósmoklasista kandyduje (maksymalnie 3 szkół):

l) podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

2) jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane, o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się w systemie — należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie.

4. Od 13 maja 2024 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

5. W terminie od 13 maja 2024 roku do dnia 20 czerwca 2024 roku następuje weryfikacja przez szkoły ponadpodstawowe dostarczonych podań.

6. Od 21 czerwca 2024 roku do 10 lipca 2024 roku do godz. 15.00 kandydat ma możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

7. W terminie od 21 czerwca 2024 roku do 10 lipca 2024 roku następuje weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.

§7

Kandydaci sami wprowadzają do Systemu dane o ocenach końcoworocznych, dane o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych osiągnięcia uwzględnianych w procesie rekrutacji.

Od 21 czerwca 2024 roku do 10 lipca 2024 roku do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarcza tyle kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczenia, ile szkół wybrał na podaniu.

W dniu 18 lipca 2024 roku następuje publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydat zostaje przez System przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole — najwyższego przez kandydata określonego wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów.

W dniu 18 lipca 2024 roku w Systemie jest dostępna dla każdego informacja o wolnych miejscach w poszczególnych klasach i szkołach.

W terminie od 18 lipca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku do godziny 15.00 kandydaci doręczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Jest to traktowane jako potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do danej klasy Nie przedłożenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

W dniu 25 lipca 2024 roku następuje publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W Systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

W terminie od 13 maja 2024 roku do 22 lipca 2024 roku szkoła ponadpodstawowa prowadząca kształcenie zawodowe wydaje kandydatowi skierowanie na badanie lekarskie.

W terminie od 18 lipca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

§8

Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna.

2. 1 fotografię (format do dowodu osobistego)  podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zeskanowane zdjęcie w formacie JPG  w pliku o nazwie:  imie_nazwisko. jpg przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

5. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. Ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7. Ewentualne oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, rodzinie wielodzietnej

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku – Kamiennej

mgr Joanna Romanowska

 

 

 

 

facebook