Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 2
w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2022/2023

 §1

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019 r.,poz.1148 ze zm.– rozdział 6).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Zarządzenie nr 4/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.  
 • Zarządzenie nr 5/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
  i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego
  na rok szkolny 2022/2023.  

§2
Skład i zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

 1. Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych
  im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej na rok szkolny 2022/2023  prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły mgr Joannę Romanowską.
 2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest mgr Jolanta Michnowska, administratorem – mgr Jolanta Michnowska.
 3. Zadania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
 • ustalenie listy kandydatów do Technikum Nr 2,
 • sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 §3

Zasady Naboru

 1. W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system „vEdukacja Nabór".
 2. Kandydat do klasy pierwszej  z powiatu skarżyskiego dokonuje rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej szkoły podstawowej.
 3. Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej 

         https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat 

         w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym.

4.Kandydat wybiera na stronie Systemu szkoły i klasy do których chce być przyjęty.

  • Kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły
  • Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół
  • Kandydat ustala kolejność wybranych klas. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwsza, jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 §4

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej Technikum Nr 2 dla absolwentów szkoły podstawowej:

 1. technik ekonomista
 2. technik handlowiec
 3. technik hotelarstwa
 4. technik informatyk
 5. technik rachunkowości
 6. technik reklamy
 7. technik spedytor 

Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2022/2023  klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 1. 1a technik informatyk: matematyka
 2. 1b technik ekonomista: matematyka
 3. 1c technik hotelarstwa: geografia
 4. 1d technik reklamy: geografia
 5. 1e technik spedytor: matematyka
 6. 1f technik rachunkowości: matematyka
 7. 1g technik handlowiec: matematyka

 §5

 Punktowe kryteria rekrutacji:

 1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 2 decyduje suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty zawartych
  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum Nr 2 jest ukończenie szkoły podstawowej.
 1. Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty do poszczególnych klas: 

Technik ekonomista

 język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski), 

max(geografia/historia)

Technik handlowiec

 język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),  

max(geografia/historia)

Technik hotelarstwa

język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski), 

max(geografia/historia)

Technik informatyk

język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski), informatyka

Technik reklamy

język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),

 max(informatyka, plastyka, technika)

Technik spedytor

język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski),

max(geografia/informatyka)

Technik rachunkowości

język  polski, matematyka, max(język angielski/niemiecki/rosyjski)max(geografia/historia)

 

 3. Punkty przyznawane kandydatom przy rekrutacji

* Na rok szkolny 2022/2023 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego – mnoży się przez 0,35
  b) matematyki – mnoży się przez 0,35;
  c) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

* Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć
   edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

1) celującej – przyznaje się 18 punktów,
2) bardzo dobrej –przyznaje się 17 punktów,
3) dobrej –przyznaje się 14 punktów,
4) dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,
5) dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

* Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów. 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

 Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

1) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
2) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
3) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

 • Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

 1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym    planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania     szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania   szkoły artystycznej – przyznaje się 3punkty,

6) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania    szkoły artystycznej–przyznaje się 2 punkty.

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

1.PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1) międzynarodowym – przyznaje się 4punkty,
2) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
  w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- przyznaje się 3 punkty.
 1. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach     zastępczych,

- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
  zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni  specjalistycznej. 

Postanowienia końcowe  

 1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie wg rankingu uzyskanych punktów.
 2. Przy przyjmowaniu do technikum, w przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo ma:
  • Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych

 1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Przy publikowaniu list przyjętych uczniów z informacją o łącznej wycenie punktowej ucznia zachowane zostaną  wymogi przepisów o ochronie danych osobowych.

 §6 

Terminarz rekrutacji:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
16.05.2022 r. - 01.08.2022 r 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawia
się w systemie – należy zgłosić się do szkoły,
do której zostało złożone podanie

od 16 maja 2022 r. 
(godz. 8.00)

do 20 czerwca 2022 r.
(godz. 15:00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
  z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
(godz. 15:00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 20 lipca 2022 r.

Publikacja  list zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych do przyjęcia

21 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie


do 29 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 22 lipca 2022 r.
do 29 lipca 2022 r.
(godz. 15:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

01 sierpnia 2021 r.
 godz. 14.00

  Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.

 §7

Dokumentacja składana przez ubiegających się o przyjęcie do szkoły powinna zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły otrzymane poprzez dokonanie zgłoszenia w Systemie Elektronicznego Naboru, podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 3. Ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. Ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Ewentualne oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, rodzinie wielodzietnej

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej

 mgr Joanna Romanowska

  

facebook