Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W przypadku braku możliwości przedłużenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły - na piśmie - w terminie do 29.07.2022r do godz. 15.00 składając przyczynę niedotrzymania pierwszego terminu. 
Zaświadczenie podpisane przez lekarza medycyny pracy składa się wówczas dyrektorowi szkoły nie później niż do 23.09.2022r. 
Nieprzedłożenie do 23.09.2022r zaświadczenia będą równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej

 mgr Joanna Romanowska

facebook