Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Skarżysku-Kamiennej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani/ucznia jest Zespół Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom
  w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem organizacji partnerskich przy realizacji projektów staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
 5. Odbiorcami Pana/Pani/ucznia danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: sądy, policja Zus, organ prowadzący, SIO, spółka Vulcan lub inne, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum .
 7. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 10. Pana/Pani/ucznia dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

Podpis Administratora

 Joanna Romanowska
                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysko - Kamiennej.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i przez czas nie dłuższy niż
  6 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko. Jeżeli Pan/Pani chce, aby Pana/Pani CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez __________ z siedzibą w __________ przy ul. __________ danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres __________.”

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom
  w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, a także do cofnięcia zgody.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Podpis Administratora

 Joanna Romanowska
                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców/ kandydatów do szkoły

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    
informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Zespół Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku - Kamiennej.
 4. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.14 oraz art.130 i nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pani będą upoważnieni pracownicy administratora
  i podmioty którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 7. Pana/Pani dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły, a w przypadku nieprzyjęcia przez okres jednego roku.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
  w rekrutacji.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Podpis Administratora

 Joanna Romanowska
                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, wykonawców, dostawców     

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy / umowy – zlecenia na wykonanie ................................................
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres ........ (czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowane podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Podpis Administratora

 Joanna Romanowska
                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Klauzula informacyjna dla pracowników     

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Zespół Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawnej realizacji umowy o pracę oraz wywiązywania się obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c RODO.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. banki, ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP, UKS.
 2. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem danych przekazywanych organizacjom partnerskim w ramach uczestnictwa w programie Erasmus+.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 10 lat.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Pan/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Podpis Administratora

 Joanna Romanowska
                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół EkonomicznychKlauzula informacyjna dla uczniów biorących udział w konkursach i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani/ucznia jest Zespół Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom
  w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu. Uczestnictwo w konkursie stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie w zakresie wizerunku, związane z promocją konkursu.
 6. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 9. Pana/Pani/ucznia dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

Podpis Administratora

 Joanna Romanowska
                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Klauzula informacyjna o monitoringu

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Powstańców Warszawy 11, numer telefonu: 41 25 38 672, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych
  Mikołaja Kopernika jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest art. 108a ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 - prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami danych z monitoringu są administrator i jego upoważniony personel oraz podmioty uprawnione z mocy prawa.
 5. Dane pochodzące z systemu monitoringu nie będą przekazywane odbiorcom
  w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni, a następnie nadpisywane.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych, do ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do wniesienia sprzeciwu.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 9. Dane pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

 

Podpis Administratora

 Joanna Romanowska
                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych


facebook